PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:
1.1. kokybiškų gyvūnų maisto produktų, įskaitant gyvūnų maisto papildus bei vitaminus;
1.2. kokybiškų Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios Prekių dalys ir pan.);
1.3. kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

2. Prekės yra laikomos nekokybiškomis, jeigu pasibaigęs Prekių galiojimo terminas, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki Prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi Prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, Prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų Prekių kokybės trūkumų.

3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas Prekes, kurios nėra nurodytos Taisyklių 1.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių Prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:
3.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą
Administratoriaus elektroninio pašto adresu info@zorapet.lt pateikdamas laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties; ir
3.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 3.1. punkte, perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, konkrečiomis Prekių dalimis), jei taikoma, šių Taisyklių 7. punkte numatytu būdu.

4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius. Jeigu Prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5. Šių Taisyklių 3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę gyvūno poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

6. Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.1. Jeigu Pirkėjas pasirenka Prekes atsiimti iš Partnerio arba Pašto skyriaus, Prekes jis privalo atsiimti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojamų nuo Elektroninės parduotuvės Pirkėjui el. paštu atsiųsto patvirtinimo, kad Prekių užsakymas jau paruoštas ir pristatytas Partneriui arba Pašto skyriui, gavimo momento. Prekės, kurias Pirkėjui perduoda Partneris, atsiimamos Partnerio arba Pašto skyriaus darbo laiku.

6.2. Prekes iš Partnerio turi teisę atsiimti tik Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuriam Pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas atsiimdamas Prekes iš Partnerio privalo pateikti el. paštu gautame užsakymo patvirtinime nurodytą užsakymo numerį. Jeigu užsakytas Prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio Prekes (gavėjo) vardą ir pavardę, toks asmuo atsiimdamas Prekes iš Partnerio, privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pirkėjas įsipareigoja prieš nurodydamas kito asmens duomenis gauti jo sutikimą bei supažindinti jį su privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Prekes iš Pašto skyriaus turi teisę atsiimti tik Pirkėjas. Atsiimdamas Prekes iš Pašto skyriaus Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka Prekes atsiimti iš Siuntų terminalo, Prekes jis privalo atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Partnerio Pirkėjui el. paštu ir/arba SMS žinute atsiųsto patvirtinimo, kad Prekių užsakymas jau paruoštas ir pristatytas į Siuntų terminalą, gavimo momento.

6.4. Jeigu Pirkėjas pasirenka gauti užsakytas Prekes per kurjerių tarnybą Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje, Prekės Pirkėjui yra pristatomos per 2 (dvi) - 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie apmokėjimą už Prekes gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas tuo momentu neturi reikiamų Prekių. Prekių pristatymą Pirkėjui kurjerių tarnyba vykdo tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 18.00.

6.5. Pirkėjas, priimdamas įsigytas Prekes, prieš pasirašydamas Prekių pristatymo dokumentus, privalo apžiūrėti Prekės pakuotės būklę, Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo Prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti Prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Administratorių šiose Taisyklėse nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu Pirkėjas Prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad Prekės jam pristatytos nepažeistoje Prekių siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą bei pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas.

6.6. Jeigu Prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas Prekę (-es) nurodė neteisingą adresą, telefono numerį ar elektroninį paštą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.), Pirkėjas neatsiima Prekių su kurjerių tarnyba suderintu laiku arba atsisako atsiimti Prekes, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs Pirkėjo turi teisę nutraukti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Jei šiame Taisyklių punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo–pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtą sumą, tačiau Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžinamos sumos Prekių pristatymo mokestį, kuris Pirkėjui tokiu atveju nėra grąžinamas

6.7. Jei Pirkėjo Prekių krepšelyje yra bent viena Prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą Prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu Prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

7. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):
7.1. jeigu Prekes Pirkėjui teko atsiimti, paštomate, pašto padalinyje ar Prekės buvo pristatytos kurjerių tarnybos, Prekių grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į
Administratorių elektroninio pašto adresu info@zorapet.lt


8. Taisyklėse nustatytais Prekių grąžinimo atvejais už Prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už Prekes banko sąskaitą, prieš tai išskaičiavęs iš Pirkėjui grąžintinos sumos Taisyklių 6.1 punkte nurodytus komisinius mokesčius ir Taisyklių 6.2 punkte arba 6.7 punkte nurodytą Prekių pristatymo mokestį.